Zasady i warunki

Postanowienia ogólne.

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem http://www.lussi-shop.com jest prowadzony przez:
  
  Beata Paszkowska
  
  
  Konto bankowe 
  Bank: Llooyds TSB
  sort code: 77-72-01
  account number: 64510968
  Customer BIC: LOYDGB21E81
  Customer IBAN: GB93 LOYD 7772 01645109 68
  Beata Paszkowska
  zwaną dalej Sklepem.
  

Składanie i realizacja zamówienia.

 1. Sprzedaż odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a Sklepem.
 2. Przed złożeniem zamówienia w Sklepie, Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Złożenie zamówienia w Sklepie jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Klienta z Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.
 3. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia.
 4. Sklep prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie na terenie UK, realizując zamówienia złożone przez pełnoletnie osoby fizyczne lub osoby prawne, zamieszkałe lub mające siedzibę na terenie UK.
 5. Zamówienie w Sklepie składa się drogą elektroniczną za pomocą formularza dostępnego na witrynie: www.lussi-shop.com, zwanego dalej Formularzem.
 6. Dla przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie w Formularzu właściwych i prawidłowych danych osobowych Klienta. Jedynie podanie prawidłowych danych przez Klienta umożliwia realizację zamówienia poprzez kontakt z Klientem oraz dostarczenie Klientowi zamówionego towaru. Za przypadki błędnego podania danych przez Klienta, Sklep nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.
 8. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez klienta w Formularzu, są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu), lub gdy dane podane przez Klienta są nieprawidłowe.
 9. Zamówienia można składać w Sklepie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy rozpatrywane będą w chronologicznej kolejności ich złożenia, w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 10. Klientowi zostanie przesłana informacja na adres e-mail podany przy składaniu zamówienia o przyjęciu zamówienia do realizacji.
 11. Klient za zamówiony produkt można zapłacić przelewem bankowym.
 12. W przypadku płatności w formie przelewu bankowego towar zostanie wysłany dopiero po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu wpłaty pełnej kwoty za zamówiony produkt powiększonej o należne koszty wysyłki.
 13. Zamówienia z formą płatności z góry, o której mowa w pkt. 13, które nie są opłacone w ciągu 1-go miesiąca od daty ich złożenia będą anulowane.
 14. Sklep prowadzi sprzedaż w formie tradycyjnej pudełkowej (wysyłając do Klienta zamówiony produkt za pośrednictwem Royal Mail).
 15. Sklep pobiera opłaty związane z kosztami wysyłki zgodne z cennikiem.
 16. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest niezwłocznie informowany o stanie zamówienia.
 17. Oferta sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie UK.
 18. Wszystkie ceny produktów oferowanych na stronie internetowej Sklepu są podawane w walucie GBP oraz zawierają podatek VAT.
 19. Każdy zakup w Sklepie dokumentowany jest wystawionym przez Sklep rachunkiem.
 20. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przesyłek przez Royal Mail. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 21. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania zmian w ofercie, wycofania poszczególnych towarów bez uprzedzenia oraz przeprowadzania akcji promocyjnych na stronach Sklepu. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 22. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep wyłącznie w celu realizacji zamówienia.
 23. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Klienta, dane Klienta wykorzystane będą przez Sklep ponadto w celu informowania go o nowych produktach i promocjach Sklepu.
 24. Dane osobowe Kupującego chronione są przez Sklep zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Dane nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym podmiotom.
 25. Każdy Kupujący, który wypełnił Formularz, ma w każdym czasie możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie.

Zwrot zakupionego towaru.

 1. Zwrot towarów.Kupujący może zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem, że zwracany towar nie jest zniszczony lub w żaden sposób użytkowany. Klient dokonuje zwrotu na swój koszt. Sklep zwraca jedynie cenę produktu. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odesłanych za pobraniem.

Reklamacje

 1. Jeżeli zakupiony produkt zawiera wady, koszty jego odesłania przez Klienta w ramach reklamacji do Sklepu tradycyjną drogą za pośrednictwem Royal Mail pokrywa Sklep. Zgłoszona wada produktu jest przedmiotem badania przez serwis Sklepu pod kątem ustalenia przyczyny jej powstania i wykluczenia w tym zakresie winy Klienta.
 2. Reklamacja rozpoznawana jest przez Sklep nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji. O rozstrzygnięciu reklamacji Sklep informuje Klienta drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu.
 3. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez zgłoszenie mailowe wyjaśniające przyczynę reklamacji. Po przyjęciu zgłoszenia reklamacji przez Sklep, Sklep odeśle na adres e-mail Klienta zaakceptowane zgłoszenie reklamacji, (które Klient powinien wydrukować i dołączyć do paczki wraz z reklamowanym produktem) i adresem do wysylki. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych za pobraniem.
 4. Reklamowany produkt powinien zostać odesłany do Sklepu wraz z oryginalnym opakowaniem.
 5. W przypadku stwierdzenia w toku postępowania reklamacyjnego nieuzasadnionego odesłania do Sklepu produktu niedotkniętego wadą, Sklep obciąży Klienta poniesionymi przez Sklep kosztami badania reklamacji oraz wysyłki paczki reklamacyjnej do Sklepu.

Pozostałe.

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

 

 

Sklep na bazie OpenCart
Lussi-shop © 2017